top of page

KATALOG OSNOVA STAMBENIH ZGRADA

Faze u projektovanju stambenog objekta

 

 

Oblik, veličina, spratnost i druge oblikovne karakteristike čine formu objekta. Formu određuje površina i oblik parcele, njen urbanistički položaj, položaj u odnosu na pristupnu saobraćajnicu, položaj u odnosu na strane sveta, vizure, osunčanje, izvor buke i druge činioce. Pre svega forma objekta određena je urbanističkim parametrima koji su definisani urbanističkim planom grada u kojem se nalazi parcela i potencionalni objekat.

 

Kada okvirno definišemo formu, pristupamo definisanju konstrukcije i funkcije objekta čiji oblik, odnos i raspored posebnih celina itekako utiču na konačnu formu.

 

Forma, konstrukcija i funkcija su tri neraskidivo povezana aspekta jednog objekta. Od vrste, namene, arhitektonskog stila objekta i subjektivnog stava arhitekte zavisi koji od aspekata će dobiti primat nad druga dva. Što se tiče višeporodičnih stambenih zgrada prednost dajemo funkciji, odnosto udobnosti stanovanja, što jeste primarni cilj svakog stambenog objekta.

 

Osim stanovanja, kao osnovne funkcije stambenih zgrada, ili stanovanja i poslovanja kod stambeno-poslovnih zgrada, većina objekata ima još najčešće tri funkcionalne celine: parkirking garažu, komunikacije unutar objekta i tehničke prostorije - prostorije za održavanje.

Parking unutar objekta, bilo u podzemnoj ili nadzemnoj garaži obezbeđuje veću sigurnost vozila i u isto vreme oslobađa prostor u dvorištu zgrada za zelenilo, parkove, igrališta, bašte i druge sadrzaje. Garaža sa kolskom i pešačkom komunikacijom i parking mestima, ima definisan oblik i dimenziju. Ona velikim delom određuje konstruktivni sklop zgrade, dozvoljeni raspored stubova i drugih nosećih elemenata, što zajedno sa formom objekta određuje konačnu konstrukciju. Unutar tog definisanog konstruktivnog sklopa raspoređujemo ostale funkcionalne celine.

 

Stanovanje je primarna funkcija stambenog objekta. Prilikom projektovanja stanova nastojimo da optimalnim stambenim sklopom po etaži, funkcionalnim povezivanjem posebnih celina, adekvatnim oblikom, površinom i odnosom prostorija u stanu učinimo da boravak bude što udobniji korisniku - stanaru.

 

Optimalne dimenzije horizontalnih I vertikalnih komunikacija u zgradi su definisane zakonom I pravilnicima I kao takve obezbeđuju funkcionalnost I udobnost korisniku - stanaru. U okviru optimalnih dimenzija, adekvatnim stambenim sklopom po etaži, činimo da površina komunikacija bude što manja, čime postižemo veću površinu stambenog dela, to jest veću finansisku isplativost objekta.

 

Površina, oblik i vrsta tehničkih prostorija zavise od veličine objekta, vrste instalacija, vrste i veličine garaže i drugih potreba korisnika.

Spajanjem svih aspekata jednog objekta dobijamo višeporodične stambene ili stambeno  - poslovne objekte zanimljivih i oku prijatnih formi, racionalne konstrukcije, a iznad svega funkcionalne i udobne stanove I poslovne prostore.

Ukoliko planirate izgradnju višeporodične stambene ili stambeno-poslovne zgrade kontaktirajte nas, konsusultacije sa arhitektom i obilazak lokacije za gradnju su besplatni i ne obavezuju vas da nas dalje angažujete. Očekujemo vaš poziv!

                                                                                                                                                     Slavoljub Anđelković - projektovanje i izgradnja

bottom of page